Pizza Diavola

Price: 9,00 €
Reference: Diavola
Tomato souce, Mozzarella cheese, Pecorino cheese, Red Onions, Spicy Salame.