Pizza Terceira

Price: 6,50 €
Reference: Terceira

Tomato souce, Mozzarella cheese, Frankfurter.