Pizza Tomatinhos

Price: 5,90 €
Reference: Focaccia
Tomato souce, Mozzarella cheese, Dressing tomatoes.